Regulamin

Seminarium Wokalne Muzyki Dawnej – Regulamin

§ 1 Informacje ogólne

1. Organizatorem Seminarium Wokalnego Muzyki Dawnej (SWMD) jest Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (Wydział Wokalno Aktorski i Katedra Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej), ul. Juliusza Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz.

2. Pierwsza edycja SWMD odbędzie się w listopadzie 2019 roku, w dniach 11-13 oraz 21-24.

3. Z uwagi na towarzyszenie Instrumentów Historycznych we wszystkich utworach obowiązuje strój 415 Hz.

4. Wszystkie informacje dotyczące organizacji i realizacji SWMD publikowane są na stronie www.swmd.pl oraz www.facebook.com/SeminariumWokalneMuzykiDawnej

5. Koordynatorami SMWD z ramienia Organizatora są Anna Kocent i Paweł Pawłowicz, do których kontakt znajduje się na www.swmd.pl/kontakt.

6. Udział w Seminarium Wokalnym Muzyki Dawnej jest bezpłatny.

7. Wszystkie zajęcia w ramach SWMD mają charakter otwarty.

8. Organizator nie zapewnia uczestnikom noclegów i wyżywienia.

§ 2 Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami SWMD mogą być uczniowie i nauczyciele szkół muzycznych II st., studenci, absolwenci oraz wykładowcy uczelni artystycznych o profilu Wokalistyka, Edukacja Artystyczna, Muzyka Kościelna, zespoły wokalne, jak również wszyscy zainteresowani wykonawstwem wokalnej muzyki dawnej. Dostępne są dwie formy uczestnictwa: uczestnictwo bierne i czynne.

2. Warunkiem udziału w SWMD jest przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.swmd.pl/zgloszenia.

3. W przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo wymagane jest wyrażenie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w SWMD (wzór oświadczenia – Załącznik Nr 1), niezbędne jest także wyrażenie przez rodzica bądź opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku podopiecznego (wzór oświadczenia – załącznik Nr 2). Podpisane Oświadczenia należy załączyć do formularza zgłoszeniowego w formie skanu lub dostarczyć w formie papierowej w dniu rozpoczęcia kursów.

4. W Sesji Renesansowej pracować będziemy nad repertuarem ensemblowym w oparciu o dwa teksty psalmów: Inclina ad me aurem tuam oraz In te Domine speravi. W realizacji zajęć uczestniczyć będzie Zespół Projektowy – Exploratori Vocal Ensemble. Uczestnikom czynnym powierzone będą wybrane zwrotki psalmów wykonywane solo z lutnią:
Mikołaj Gomółka – Nakłoń, o Panie;
Wacław z Szamotuł – Nakłoń, Panie ku mnie ucho Twoje;
Mikołaj Gomółka – W Tobie ufność,
oraz poszczególne głosy (lub wszystkie głosy w przypadku
uczestnictwa całych zespołów) w utworach:
Mikołaj Gomółka – Nakłoń, o Panie (naprzemiennie ze zwrotkami solo);
Wacław z Szamotuł – Nakłoń, Panie ku mnie ucho Twoje (naprzemiennie ze zwrotkami solo);

Mikołaj Gomółka – W Tobie ufność
(naprzemiennie ze zwrotkami solo);
Orlando di Lasso – Inclina Domine aurem tuam;
Cristóbal de Morales – Inclina Domine aurem tuam.
Brakujące głosy w utworach wielogłosowych prezentowanych przez uczestników uzupełnione zostaną przez członków
Zespołu Projektowego.
Utwory przeznaczone do
prezentacji w ramach udziału czynnego można pobrać ze strony: www.swmd.pl/pobierz

5. W Sesji Barokowej pracować będziemy nad solowym repertuarem z epoki.  Ze względu na skład towarzyszącego zespołu instrumentalnego Organizator obliguje uczestników czynnych do wyboru utworów z poniższej listy. Ilość wybranych utworów jest dowolna (patrz §3 pkt 3).

G. F. HAENDEL

OPERA

Sopran koloraturowy – aria Morgany „Tornami
a vagheggiar” z I aktu opery „Alcina”

Sopran – recytatyw i aria Kleopatry „Piangero la sorte mia” z III aktu opery „Juliusz Cezar”

Alt/Kontratenor
– aria Rinaldo „Cara sposa” z I aktu opery „Rinaldo”

aria Ruggiero „Di te mi rido” z opery „Alcina”

Tenor

aria Grimoaldo „Pastorello d’un povelo armento”
z III aktu opery „Rodelinda”

recytatyw i aria Bajazeta „”Empio per Farti guerra”
z opery „Tamerlano”

Baryton/ Bas-baryton:

– aria Xerxesa „Ombra mai fu” z I aktu opery „Xerxes”

– aria Somnusa „Leave me, loathsome light”
z III aktu opery „Semele”

 

ORATORIUM

Sopran koloraturowy – „Rejoice” z I części oratorium „Mesjasz”

Sopran
– aria „If God be for us” z III części oratorium „Mesjasz”
– duet „Come, ever smiling liberty” z I aktu oratorium „Juda Machabeusz”

Alt/Kontratenor
– aria Davida „Such haughty beauties” z II aktu oratorium „Saul”

– aria „O thou, that tellest good tidings to Zion”
z oratorium „Mesjasz”
– duet „Come, ever smiling liberty” z I aktu oratorium „Juda Machabeusz”

Tenor
– aria „Every valley” z I części oratorium „Mesjasz”

– aria „Total Eclipse” z oratorium „Samson”

Baryton/Bas-baryton:

– aria Haraphy „Honour and Arms” z II aktu oratorium „Samson”

– aria „Why do the nations” z II części oratorium „Mesjasz”

Utwory przeznaczone do prezentacji w ramach udziału czynnego można pobrać ze strony www.swmd.pl/pobierz

6. Przydział do głosów i ostateczne składy do utworów podanych w punkcie 4 zostanie ogłoszony po zamknięciu zgłoszeń.

§ 3 Zgłoszenie

1. Zgłoszenie uczestnictwa wysyła się wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.swmd.pl/zgloszenia. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach od 15 września do 15 października 2019.

2. Zgłoszenia uczestnictwa zespołu dokonuje lider – prowadzący, podając skład zespołu i swoje dane kontaktowe.

3. Liczba uczestników czynnych jest ograniczona. Ostateczna decyzja o kwalifikacji do uczestnictwa czynnego i uczestnictwa w koncercie należy do prowadzącego Sesję.

4. Uczestnik zgłaszający się do udziału w SWMD wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zezwala na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na nagraniach audio-video oraz fotografiach wraz z danymi identyfikacyjnymi (imię, nazwisko) do celów promocyjnych, edukacyjnych oraz archiwalnych, a także na stronach WWW i portalach społecznościowych organizatora. Niniejszym Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem AMiFN, z tytułu wykorzystywania swojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniach. Powyższe oświadczenia stanowią integralną część formularza zgłoszeniowego on-line. Ich akceptacja jest niezbędna do wysłania formularza zgłoszeniowego, a tym samym uczestnictwa w SWMD. W przypadku zespołu Akceptacja wymaganych zgód, odnosi się do wszystkich jego członków.

5. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne są Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych (patrz § 2 pkt. 3), bez nich zgłoszenie jest nieważne.

6. Wpłynięcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez organizatora pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu.

7. Uczestnictwa czynnego nie gwarantuje potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia do takiego uczestnictwa (patrz § 3 pkt. 2).

§ 4 Plan SWMD

1. Sesję Renesansową poprowadzi w dniach 11-13 listopada 2019 r. dr Agnieszka Budzińska-Bennett. Zajęcia będą odbywać się w godzinach 10.00-13.00 i 14.30-17.30, za wyjątkiem pierwszego dnia (patrz § 4 pkt 2).

2. Sesję Renesansową rozpocznie 11 listopada 2019 r. o godz. 10.00 wykład dr Agnieszki Budzińskiej-Bennett pt. Liturgiczne utwory z tabulatury organowej Jana z Lublina (1540) – zagadnienia rekonstrukcji.

3. Bezpośrednio po wykładzie, o którym mowa powyżej, odbędzie się spotkanie organizacyjne, na którym ustalony zostanie plan otwartych zajęć indywidualnych.

4. Zwieńczeniem 1. Sesji SWMD będzie koncert uczestników w ramach Koncertów Specjalnych AM w Bydgoszczy pt. RENESANS W MUZYCE WOKALNEJ – środa, 13.11.2019 r., godz. 19.00, Sala Koncertowa im. prof. R. Sucheckiego, ul. Staszica 3.

5. Sesję Barokową poprowadzi w dniach 2124 listopada 2019 r. prof. Marek Rzepka. Zajęcia będą odbywać się w godzinach 10.00-13:30 i 15:30-18:30. W pierwszy dzień Seminarium zajęcia rozpoczynają się po południu wykładem a kończą zajęciami przed południem w dzień ostatni.

6. Sesję Barokową rozpocznie 21 listopada 2019 r. o godz. 15.30 wykład prof. Marka Rzepki pt. Wykonawstwo wokalnej muzyki XVII/XVIII stulecia z perspektywy dzisiejszych oczekiwań rynku muzycznego.

7. Bezpośrednio po wykładzie odbędzie się spotkanie organizacyjne, na którym ustalony zostanie plan otwartych zajęć indywidualnych.

8. Uczestnicy Sesji Barokowej powinni wykonywać utwory z pamięci, każdy uczestnik musi posiadać dwie kopie arii z przetłumaczonym tekstem i znać sytuację dramaturgiczną dzieła.

9. Zwieńczeniem 2. Sesji SWMD będzie koncert uczestników w ramach Koncertów Specjalnych AM w Bydgoszczy pt. BAROK W MUZYCE WOKALNEJ – sobota, 23.11.2019 r., godz. 19.00, Sala Koncertowa im. prof. R. Sucheckiego, ul. Staszica 3.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie Seminarium.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie kwestie nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator SWMD.

2. Zgłoszenie do udziału w SWMD jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia zgłoszeń.