Informacja dla uczestników Seminarium Wokalnego Muzyki Dawnej (SWMD) organizowanego przez Akademię Muzyczną imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (85-008), ul. Słowackiego 7.
2. Na administratorze, o którym mowa w pkt. 1, ciąży obowiązek dochowania najwyższej staranności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w zakresie zapobiegania dostępowi do nich przez osoby niepowołane, możliwości ich utraty lub bezprawnego rozpowszechniania.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w organizacji Seminarium Wokalne Muzyki Dawnej
5. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest regulamin zamieszczony na stronie www.swmd.pl/regulamin
6. Podanie danych jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
7. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
8. Podane dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia wszystkich edycji SWMD.
9. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości wzięcia udziału w SWMD.
11. Poucza się jednocześnie, iż ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.